ข้อมูลบริษัทโดยสรุป ข้อตกลงและเงื่อนไข หนังสือเงื่อนไขการท่องเที่ยว ตารางค่าธรรมเนียมการให้บริการท่องเที่ยว

สมาชิกสมาคมบริษัทส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JATA)

ประวัติบริษัท
ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว ขอบเขตธุรกิจ การท่องเที่ยวต่างประเทศ/ในประเทศ
หมายเลขลงทะเบียน หมายเลขอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 1847
วันเดือนปีที่ลงทะเบียน 12 พฤศจิกายน 2007
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2012 - 11 พฤศจิกายน 2017
ผู้ดูแลและจัดการธุรกิจนำเที่ยวครบวงจร ชื่อบริษัท บริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด
ชื่อผู้ดูแล จะมีความแตกต่างตามแต่ละสินค้าหรือบริการ กรุณาตรวจรายละเอียดในหน้าสินค้าหรือบริการ
ผู้ดูแลและจัดการธุรกิจนำเที่ยวครบวงจร หมายถึง ผู้รับผิดชอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานซึ่งเป็นสถานที่ดูแลการท่องเที่ยวของลูกค้า หากคำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาท่องเที่ยวนี้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความไม่ชัดเจน สามารถสอบถามไปที่ผู้ดูแลและจัดการธุรกิจการเดินทางครบวงจรตามที่ระบุไว้ด้านหน้าได้ ทั้งนี้ การติดต่อสอบถามผ่านอีเมลหรือแฟกซ์นอกเวลาทำการ จะถือว่าเป็นการติดต่อสอบถามของวันทำการถัดไป การติดต่อเพื่อขอยกเลิกจะนับวันทำการถัดไปเป็นวันเริ่มคำนวณค่าธรรมเนียมการยกเลิก
ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยว หนังสือเงื่อนไขการท่องเที่ยว ตารางค่าธรรมเนียมการให้บริการท่องเที่ยว ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยว หนังสือเงื่อนไขการท่องเที่ยว(หมวดสัญญาการบริการท่องเที่ยว แบบเหมารวม)>>
ข้อตกลงและเงื่อนไขการท่องเที่ยว (การบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวมภายในประเทศ)>>