นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯถือ “สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้คนทั่วโลก ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาสังคมให้อุดมไปด้วยความสงบสุข” เป็นปรัชญาองค์กร และจากปรัชญานี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าและบริการธุรกิจท่องเที่ยวของบริษัทฯ บริษัทฯได้ให้ความสำคัญเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความเป็นส่วนตัวของทั้งลูกค้า คู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกคนให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยยึดถือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
 • 1. บริษัทฯจะระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้ ส่งต่อ ฯลฯ ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งานนั้น พร้อมทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์นั้นด้วย
 • 2. บริษัทฯจะรวบรวมเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
 • 3. ในการเก็บรักษาและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะรักษาข้อมูลให้มีเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้งาน มีมาตรการที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อป้องกันและแก้ไข ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล สูญหายหรือเสียหาย รวมถึงการจัดการความปลอดภัยอื่น ๆ ด้วย
 • 4. บริษัทฯดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และมีผู้ดูแลในแต่ละฝ่ายงานที่มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5. บริษัทฯมีขั้นตอนเฉพาะ ในขอบเขตที่เหมาะสม เกี่ยวกับการเปิดเผยและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลต่อเจ้าของข้อมูล
 • 6. บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กฎระเบียบของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงบรรทัดฐานทางสังคมอย่างเคร่งครัด เพื่อการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
 • 7. บริษัทฯมีระบบและกระบวนการพร้อมสำหรับการรับและตอบสนองการติดต่อสอบถามและการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯมีอยู่ และจะตอบสนองดังกล่าวโดยเร็ว
 • 8. บริษัทฯมีระบบจัดการการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะมีการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อนำไปทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • สิ้นสุดนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด ได้รับ “Privacy Mark”
จาก Japan Information Processing Development Corporation (JIPDEC)
ในเดือนพฤษภาคม 2007

กำหนด: 1 ธันวาคม 2004
แก้ไข: 1 เมษายน 2014

บริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด
เซอิจิ มัทสึดะ ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะจัดการและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังต่อไปนี้ ตาม “กฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” และ “นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ”

 • 1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากลูกค้า จะถูกนำไปใช้ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งหรือประกาศไว้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์นั้น บริษัทฯจะติดต่อ (แจ้ง) ลูกค้าเพื่อขอรับความยินยอม นอกจากนี้ ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า บริษัทฯจะระบุวัตถุประสงค์การใช้งานหรือสาเหตุที่ต้องการข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน และต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถใช้บริการได้หากไม่ยินยอมมอบข้อมูลส่วนบุคคล
  2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทฯและบริษัทท่องเที่ยวผู้แทนของบริษัทฯ (ร้านค้า) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในใบสมัครซึ่งลูกค้ายื่นต่อบริษัทฯในขณะสมัครท่องเที่ยว ในการติดต่อลูกค้า และใช้ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับรับการจัดหาบริการท่องเที่ยวที่ต้องส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้ระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ (ระบบขนส่งและที่พักหลักที่จะใช้งานจะถูกระบุอยู่ในหนังสือสัญญา) สำหรับรับบริการอื่น ๆ และใช้ในการดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว รวมถึงใช้เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการทำประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความรับผิดชอบตามที่ระบุในสัญญาท่องเที่ยวของบริษัทฯ
  * นอกจากนี้ อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการแนะนำสินค้า บริการหรือแคมเปญต่าง ๆ ของบริษัทฯและบริษัทอื่นที่มีความร่วมมือกับบริษัทฯ การขอรับความคิดเห็นหลังการท่องเที่ยว การขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถาม การให้บริการพิเศษ หรือการจัดทำเอกสารสถิติ
  3. การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม (1) บริษัทฯจะมอบข้อมูลชื่อและนามสกุล เพศ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า แก่บริษัทระบบขนส่ง ผู้ให้บริการที่พัก บริษัทประกัน ฯลฯ และผู้จัดหาแทน ในขอบเขตที่จำเป็นด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการทำประกันที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือความรับผิดชอบตามที่ระบุในสัญญาท่องเที่ยวของบริษัทฯ เพื่อรับการจัดหาบริการท่องเที่ยวที่ลูกค้าสมัครไว้หรือเพื่อรับบริการดังกล่าว
  (2) บริษัทฯอาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บไว้แก่ร้านค้าปลอดภาษีหรือร้านขายของที่ระลึกเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าขณะซื้อสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว ในกรณีนี้ บริษัทฯจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง และชื่อเที่ยวบิน ไปล่วงหน้าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะระงับการส่งข้อมูลไปยังผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว กรุณาติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าที่สมัครก่อนออกเดินทาง
  4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามกฎแล้ว บริษัทฯไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในกรณีที่จะแบ่งปันข้อมูล บริษัทฯต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
  6. ผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย บริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด

  <เวลาทำการ วันธรรมดา 09:30 - 17:30 น. หยุดวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่>

  문의 메일 양식은 이쪽

  เงื่อนไขการท่องเที่ยว ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยว

  เว็บไซต์นี้ใช้ SSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสที่มีความสามารถในการรักษาความลับขั้นสูง ในการรับส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าระบุในการลงทะเบียน การสมัคร การติดต่อสอบถาม ฯลฯ ทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือ จึงสามารถเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและการสมัครสมาชิกได้อย่างสบายใจ ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งค่าพิเศษใด ๆ ในการใช้ SSL

  ■ เกี่ยวกับระบบ SSL (การรักษาความปลอดภัย)
  เพื่อการรักษาความปลอดภัยในการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสในการส่งต่อข้อมูล เช่น โปรโตคอล SSL (Secure Sockets Layer: คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานโดยการเข้ารหัสข้อมูล) เพื่อป้องกันการรั่วไหล เพียงลูกค้าใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ SSL ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าก็จะถูกรับ-ส่งแบบเข้ารหัสโดยอัตโนมัติ

  ■ เกี่ยวกับคุกกี้
  ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อมีการจองสินค้าของบริษัทฯ การติดต่อสอบถาม การจัดส่งโฆษณาโดยบุคคลที่สาม เช่น Yahoo ฯลฯ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเก็บและใช้งานข้อมูลจากคุกกี้ ฯลฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมของลูกค้าที่มาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ บุคคลที่สามดังกล่าวจะใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งโฆษณาเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่เก็บนั้นจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น
  คุกกี้คือระบบที่จะบันทึกประวัติการใช้งาน ข้อมูลที่กรอกลงไป ฯลฯ เมื่อลูกค้าเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของลูกค้า โดยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือส่งผลร้ายต่อคอมพิวเตอร์ของลูกค้าแต่อย่างใด

  ■ เกี่ยวกับโฆษณาที่มีการใช้คุกกี้
  บริษัทฯใช้บริการโฆษณา (การ Remarketing / Retargeting) ของบริษัทโฆษณา โดยจะเสนอโฆษณาในเว็บไซต์ต่างๆ สำหรับท่านที่เคยเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริการโฆษณานี้จะใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมประวัติการเข้าชมโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  ■ เกี่ยวกับเว็บบีคอน
  บริษัทฯใช้เทคนิคที่เรียกว่า “เว็บบีคอน” ในการจองสินค้าของบริษัทฯ การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนแคมเปญต่าง ๆ การส่งอีเมลในรูปแบบ HTML (ยกเว้นอีเมลเกี่ยวกับการจอง) โดย เว็บบีคอน คือการนำรูปภาพขนาดเล็กซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (รูปภาพ GIF ขนาด 1x1 พิกเซล) หรือ JavaScript ฝังไว้ในหน้าเว็บไซต์หรืออีเมลในรูปแบบ HTML เพื่อเก็บข้อมูลว่ามีการเข้าชมแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลสถานะการเปิด/แสดงของอีเมล การเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้าได้

  ■ เกี่ยวกับลิงค์ภายนอกไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่น
  เว็บไซต์บริษัทฯมีการติดตั้งลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดตรวจสอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วยตัวท่านเอง

  ■ ข้อควรระวัง
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยตัวท่านเองลงในอินเทอร์เน็ต อาจทำให้ผู้อื่นนำข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ หากเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในอินเทอร์เน็ตที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ อาจทำให้ท่านได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์โดยการใช้ข้อมูลที่แสดงอยู่นั้น และผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลนั้นเอง นอกจากนี้ เว็บไซต์และบริการ รวมถึงการชิงโชคหรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ฯลฯ ของคู่ค้าของบริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด หรือของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดในการรวบรวมข้อมูล หรือนโยบายกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับของบริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด และบริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด ไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือกิจกรรมเหล่านั้น
  ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่มีการระบุหรือชี้แจงว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือไม่ เนื่องจากการเข้าชมเว็บไซต์เป็นความประสงค์ของลูกค้าเอง จึงถือให้ความรับผิดชอบในการเข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นของลูกค้า