เงื่อนไขการท่องเที่ยว การบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวมภายในประเทศญี่ปุ่น

1.สัญญาการบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวม

 • (1) การท่องเที่ยวนี้เป็นการท่องเที่ยวที่ บริษัท ฮังคิวทราเวล จำกัด [หมายเลขอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 1847] (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัทฯ) เป็นผู้วางแผน รับสมัครและให้บริการ ลูกค้าที่จะเข้าร่วมการท่องเที่ยวนี้ต้องทำสัญญาการบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวม (แพ็คเกจทัวร์) (ต่อไปนี้เรียกว่า สัญญาท่องเที่ยว) กับบริษัทฯ
 • (2) บริษัทฯจะจัดหาและจัดการรายละเอียดการท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับบริการระบบขนส่ง ที่พัก หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอื่น ๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า บริการท่องเที่ยว) ตามกำหนดการที่บริษัทฯได้กำหนดไว้
 • (3) รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแผ่นพับ หนังสือเงื่อนไขการท่องเที่ยวฉบับนี้ ข้อแนะนำก่อนออกเดินทาง ข้อแนะนำและข้อควรระวัง และเอกสารแนะนำอื่น ๆ (ต่อไปนี้ เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า แผ่นพับฯ) หนังสือยืนยันซึ่งจะถูกจัดส่งให้ก่อนเดินทาง (ตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้าย) และข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยวของบริษัทฯ (หมวดสัญญาการบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวม)

2.การสมัครท่องเที่ยวและการมีผลบังคับใช้ของสัญญาท่องเที่ยว

 • (1) กรุณาสมัครกับบริษัทฯหรือสำนักงานขายผู้แทนของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัทฯหรือผู้แทน) โดยกรอกข้อมูลที่กำหนดในใบสมัครตามที่กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าสมัคร (เป็นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าบริการท่องเที่ยว)
 • (2) บริษัทฯหรือผู้แทนรับจองสัญญาท่องเที่ยวผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ด้วย ในกรณีนี้ สัญญาท่องเที่ยวจะยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทฯหรือผู้แทนได้แจ้งอนุมัติการจองก่อน แล้วขอให้ชำระค่าสมัครและส่งใบสมัครภายในวันที่ระบุในการแจ้งดังกล่าว (การจองผ่านทางโทรศัพท์ ฯลฯ จะยังไม่ทำให้สัญญามีผลบังคับใช้)
 • (3) สัญญาท่องเที่ยวจะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทฯหรือผู้แทนอนุมัติการทำสัญญา และได้รับค่าสมัคร (เป็นเงินทั้งหมดหรือบางส่วนของค่าบริการท่องเที่ยว) หากลูกค้าไม่สามารถชำระค่าสมัครภายในวันที่กำหนด จะถือให้การจองนั้นเป็นโมฆะ
 • (4) บริษัทฯหรือผู้แทนมีการทำสัญญาประเภทกลุ่มบุคคล โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบสัญญา และมีสิทธิ์เป็นตัวแทนในการทำและยกเลิกสัญญาทั้งหมด

3.เงื่อนไขการสมัคร

 • (1) กรุณาสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ยกเว้นกรณีโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ โปรแกรมท่องเที่ยวที่ใช้รถบัสกลางคืน และโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นบางส่วน
 • (2) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในขณะสมัคร ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯกำหนด และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีในวันออกเดินทาง ต้องมีผู้ปกครองเดินทางร่วมไปด้วย นอกจากนี้อาจมีการปฏิเสธการสมัคร/เข้าร่วมของกลุ่มผู้สมัครที่ทุกคนเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • (3) สำหรับการท่องเที่ยวที่กำหนดระดับชั้นของผู้เดินทางอย่างเฉพาะเจาะจง หรือการท่องเที่ยวที่ระบุจุดประสงค์อย่างเฉพาะเจาะจง บริษัทฯอาจปฏิเสธการสมัครหากมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ สิทธิ์ ความสามารถ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ
 • (4) ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่ปัจจุบันมีปัญหาด้านสุขภาพ สตรีมีครรภ์ ผู้พิการ ผู้ที่มีสุนัขคอยช่วยเหลือ ฯลฯ กรุณาแจ้งเรื่องดังกล่าวในขณะสมัคร บริษัทฯจะตอบสนองตามขอบเขตที่สมเหตุสมผลและสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการตอบสนองดังกล่าวที่บริษัทฯมีต่อลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯอาจขอให้ส่งใบรับรองแพทย์ ใบตรวจสุขภาพหรือ “แบบคำร้อง” ของบริษัทฯ และไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม บริษัทฯอาจเพิ่มเงื่อนไขให้ลูกค้าต้องมีผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างราบรื่นและปลอดภัยตามสภาพหรือสถานะของสถานที่ปลายทางหรือระบบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโปรแกรมบางส่วน แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวอื่นที่เหมาะสม หรืออาจปฏิเสธการสมัคร

  สตรีมีครรภ์สามารถเข้าร่วมได้ โดยต้องรับผิดชอบตัวท่านเอง และสำหรับกรณีที่ผู้มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 36 สัปดาห์ขึ้นไป (มีกำหนดคลอดใน 4 สัปดาห์) ต้องใช้บริการเครื่องบินโดยสาร และไม่ทราบวันกำหนดคลอดที่ชัดเจน ผู้มีครรภ์นั้นต้องยื่นใบตรวจสุขภาพด้วย และในกรณีต้องใช้บริการเครื่องบินโดยสารภายใน 7 วันของวันกำหนดคลอด ต้องมีสูติแพทย์เดินทางไปด้วย
 • *(หมายเหตุ) กรุณายื่นใบตรวจสุขภาพของสตรีมีครรภ์ที่ออกภายใน 7 วัน และระบุว่า ไม่มีปัญหาในการใช้บริการเครื่องบินโดยสารจำนวน 1 ชุด และกรุณากรอกใบยินยอมของแต่ละสายการบินที่สนามบิน
 • (5) ในระหว่างการท่องเที่ยว หากลูกค้าเกิดอาการป่วย บาดเจ็บ หรือด้วยสาเหตุอื่น ซึ่งบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องรับการตรวจหรือรักษาโดยแพทย์ บริษัทฯอาจจัดหามาตรการที่จำเป็นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • (6) ลูกค้าไม่สามารถแยกไปทำกิจกรรมใด ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดได้ แต่บริษัทฯอาจรับพิจารณาเป็นกรณีโดยมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโปรแกรม ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแยกออกจากโปรแกรมท่องเที่ยว ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวพร้อมระบุว่าจะกลับเข้าร่วมโปรแกรมอีกหรือไม่ ต่อบริษัทฯ มัคคุเทศก์ หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของบริษัทฯล่วงหน้า
 • (7) ในกรณีที่ลูกค้าไม่มารวมตัวในสถานที่และเวลารวมตัวที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่น โดยไม่มีการติดต่อ จนต้องมีการค้นหา บริษัทฯอาจติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการค้นหาเพื่อความปลอดภัย ไม่ว่าจะมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการค้นหาทั้งหมด
 • (8) บริษัทฯอาจปฏิเสธการสมัคร ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้าท่านอื่น หรืออาจขัดขวางความราบรื่นในการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
 • (9) บริษัทฯอาจปฏิเสธการสมัคร ในกรณีที่ลูกค้ามีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ (9.1) – (9.3) ด้านล่างนี้
  • (1) เมื่อพบว่าลูกค้าเป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรง เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรง มีกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรง เป็นผู้มีอิทธิพล หรือมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม
  • (2) เมื่อลูกค้ามีพฤติกรรมที่มีความรุนแรงต่อบริษัทฯ ใช้กำลังข่มขู่ เรียกร้องอย่างไม่สมเหตุผล คุกคามการดำเนินกิจการด้วยวาจาหรือการกระทำ หรือมีพฤติกรรมอื่นใดอันใกล้เคียงกับที่ระบุข้างต้น
  • (3) เมื่อลูกค้าสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือหรือกิจการของบริษัทฯ โดยการสร้างข่าวอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบริษัทฯ หลอกลวงหรือข่มขู่ หรือมีพฤติกรรมอื่นใดอันใกล้เคียงกับที่ระบุข้างต้น
 • (10) บริษัทฯอาจปฏิเสธการสมัคร ในกรณีที่บริษัทฯมีเหตุผลอื่นอันเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ

4.การมอบหนังสือสัญญาท่องเที่ยวและตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้าย

 • (1) บริษัทฯจะออกหนังสือสัญญาที่ระบุกำหนดการท่องเที่ยว รายละเอียดของบริการท่องเที่ยว เงื่อนไขการท่องเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงรายการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริษัทฯให้กับลูกค้าโดยเร็วหลังลูกค้าสมัครเข้าร่วม หนังสือสัญญาประกอบด้วย แผ่นพับฯตามที่ระบุในหนังสือเงื่อนไขการท่องเที่ยวฉบับนี้ข้อที่ 1 (3) ขอบเขตของบริการท่องเที่ยวที่บริษัทฯจะรับผิดชอบจัดหาและจัดการรายละเอียดการท่องเที่ยวตามข้อผูกพันของสัญญาท่องเที่ยว จะถูกระบุไว้ในแผ่นพับฯ
 • (2) หลังจากที่มอบแผ่นพับฯ ตาม (1) ของข้อนี้แล้ว บริษัทฯจะมอบตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายที่ระบุข้อมูล เช่น สถานที่นัดพบ กำหนดการท่องเที่ยว ระบบขนส่งและที่พักที่จะใช้งาน ภายในวันก่อนวันออกเดินทาง (บริษัทฯจะพยายามมอบให้ได้ในประมาณ 5 วันก่อนวันออกเดินทาง) แต่ในกรณีที่สมัครใน 7 วันก่อนวันออกเดินทาง โดยนับวันก่อนออกเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง บริษัทฯอาจมอบให้ในวันออกเดินทาง นอกจากนี้ สำหรับโปรแกรมท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือแบบค้าง 1 คืนส่วนหนึ่ง อาจระบุตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายในแผ่นพับฯตาม (1) ของข้อนี้ควบคู่กันแล้ว ทั้งนี้ หากมีการติดต่อสอบถามจากลูกค้า บริษัทฯจะอธิบายถึงสถานะการจัดเตรียมโปรแกรมให้ลูกค้าทราบ แม้จะเป็นช่วงก่อนมอบตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายให้ก็ตาม

5.วิธีชำระค่าบริการท่องเที่ยว

 • (1) ต้องชำระค่าบริการท่องเที่ยวก่อนวันออกเดินทาง 21 วันขึ้นไป สำหรับการสมัครหลังจากนั้นให้ชำระภายในวันที่บริษัทฯกำหนด

6.เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าบริการท่องเที่ยว

 • (1) หากไม่มีการระบุเพิ่มเติมเป็นพิเศษ ลูกค้าที่เข้าร่วมที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ต้องชำระค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 12 ปี ต้องชำระค่าบริการสำหรับเด็ก และในโปรแกรมที่ใช้บริการเครื่องบินโดยสาร ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 6 ปี ต้องชำระค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้อายุในวันออกเดินทาง
 • (2) ค่าบริการท่องเที่ยวถูกระบุแยกไว้ตามแต่ละโปรแกรมท่องเที่ยว กรุณาตรวจสอบโดยดูจากวันออกเดินทางและจำนวนผู้เดินทาง

7.ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • ยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดหมายถึง จำนวนเงินที่ระบุว่าเป็นค่าบริการท่องเที่ยวบวกด้วย จำนวนเงินที่ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมลบด้วย จำนวนเงินที่ระบุว่าเป็นส่วนลดตามที่ระบุในโฆษณารับสมัครหรือแผ่นพับฯ ซึ่งจำนวนเงินนี้จะนำไปใช้ในการคำนวณในข้อ 13 (1) [1] ว่าด้วยเรื่อง ค่าธรรมเนียมการยกเลิกข้อ 14 (1) [1] ว่าด้วยเรื่อง ค่าปรับกรณีผิดสัญญาและข้อ 23 ว่าด้วยเรื่อง เงินชดเชยการเปลี่ยนแปลง

8.สิ่งที่รวมในค่าบริการท่องเที่ยว

 • (1) ค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมของระบบขนส่ง เช่น เครื่องบิน เรือ รถไฟ รถบัส ฯลฯ ที่ถูกระบุไว้ในกำหนดการท่องเที่ยว (มีทั้งโปรแกรมท่องเที่ยวที่เลือกระดับชั้นของระบบขนส่งได้และโปรแกรมที่กำหนดระดับชั้นไว้แล้ว ซึ่งจะมีระบุไว้ในแผ่นพับฯ)
 • (2) ค่าที่พัก ภาษีและค่าบริการที่ถูกระบุไว้ในกำหนดการท่องเที่ยว
 • (3) ค่าอาหาร ภาษีและค่าบริการที่ถูกระบุไว้ในกำหนดการท่องเที่ยว
 • (4) ค่าเข้าชมที่ถูกระบุไว้ในกำหนดการท่องเที่ยว
 • (5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการร่วมเดินทางของมัคคุเทศก์ ในกรณีที่เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีมัคคุเทศก์
 • ● ตามกฎแล้วจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ระบุข้างต้น แม้ลูกค้าจะไม่ได้ใช้บริการบางส่วนอันเนื่องมาจากเหตุผลใดของลูกค้าก็ตาม

9.สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการท่องเที่ยว

 • สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในข้อ 8 ก่อนหน้านี้จะไม่ถูกรวมไว้ในค่าบริการท่องเที่ยว เช่น
 • (1) ค่าสัมภาระที่เกินจากที่กำหนด (สิ่งที่เกินกว่าน้ำหนัก ปริมาณ หรือจำนวนที่แต่ละระบบขนส่งกำหนด)
 • (2) ค่าซักรีด ค่าโทรเลขหรือโทรศัพท์ หรือค่าอาหารเพิ่มเติมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล รวมถึงภาษีและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง
 • (3) ค่าบริการโปรแกรมทัวร์เสริม (การท่องเที่ยวย่อยที่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการ
 • (4) ค่าเดินทางจากบ้านมายังจุดนัดพบหรือจุดแยกย้าย เช่น สนามบิน ฯลฯ และค่าที่พักในวันก่อนวันออกเดินทาง หรือในวันสิ้นสุดการท่องเที่ยว
 • (5) ค่าบริการการใช้สนามบิน
 • (6) ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์กรณี บาดเจ็บ ป่วย เป็นต้น
 • (7) ค่าประกันทั่วไปสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ (ประกันตามความสมัครใจของลูกค้า)

10.การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาท่องเที่ยว

 • บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการท่องเที่ยว เนื้อหาบริการท่องเที่ยว และรายละเอียดสัญญาท่องเที่ยวอื่น ๆ แม้จะทำสัญญาท่องเที่ยวเสร็จสิ้นแล้ว หากเกิดปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จลาจล มีคำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการของระบบขนส่ง ที่พัก  ฯลฯ การให้บริการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามแผนการเดินทางเดิม หรือมีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเมื่อคำนึงถึงการท่องเที่ยวอย่างราบรื่นและปลอดภัยแล้วจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งเหตุผลว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้ พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุของเรื่องดังกล่าวต่อลูกค้าโดยเร็ว ยกเว้นกรณีฉุกเฉินที่เลี่ยงไม่ได้ จะอธิบายหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้ว

11.การเปลี่ยนแปลงค่าบริการท่องเที่ยว

 • บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงค่าบริการท่องเที่ยวหากเกิดกรณีต่อไปนี้ แม้จะทำสัญญาท่องเที่ยวเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม
 • (1) หากราคาค่าโดยสารหรือค่าธรรมเนียมของระบบขนส่งเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งมากเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก บริษัทฯจะปรับค่าบริการท่องเที่ยวตามส่วนต่างของราคานั้น และในกรณีที่ปรับเพิ่มค่าบริการท่องเที่ยว บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันออกเดินทาง
 • (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการท่องเที่ยวตามข้อ 10 ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลดลง บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงค่าบริการท่องเที่ยวตามส่วนต่างของราคานั้น
 • (3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการท่องเที่ยวตามข้อ 10 ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (รวมค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าปรับกรณีผิดสัญญา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้ชำระไปแล้วหรือควรชำระต่อจากนั้น ที่มีต่อบริการท่องเที่ยวในส่วนที่ไม่ได้รับบริการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว) บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงค่าบริการท่องเที่ยวเฉพาะส่วนต่างของราคาเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกิดจากการที่มีปริมาณที่นั่งว่างหรือห้องว่างไม่เพียงพอ (โอเวอร์บุ๊คกิ้ง) ในการให้บริการท่องเที่ยวปกติทั้งระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ
 • (4) กรณีที่มีการระบุในแผ่นพับฯว่าค่าบริการท่องเที่ยวสำหรับระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ จะเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วม และมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าร่วมหลังจากสัญญาท่องเที่ยวมีผลบังคับใช้แล้ว โดยไม่ได้มีสาเหตุที่ควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงค่าบริการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ระบุในแผ่นพับฯดังกล่าว

12.การเปลี่ยนตัวลูกค้า

 • (1) ลูกค้าสามารถถ่ายโอนสิทธิ์ตามสัญญาให้บุคคลที่สามได้หลังจากได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลที่กำหนดในแบบฟอร์มของบริษัทฯและชำระค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทฯกำหนด
 • (2) การถ่ายโอนสิทธิ์ตามสัญญาท่องเที่ยวจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิ์ตามสัญญาท่องเที่ยวจะรับช่วงสิทธิ์และพันธะผูกพันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
 • (3) บริษัทฯอาจไม่สามารถอนุมัติให้มีการเปลี่ยนตัว เนื่องจากปัญหาในการนำชื่อผู้เดินทางไปลงทะเบียนกับทางหน่วยงานที่ให้บริการท่องเที่ยว ฯลฯ ในกรณีนี้ ลูกค้าผู้ทำสัญญาต้องยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวดังที่ระบุในข้อถัดไป แล้วให้ลูกค้าที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ตามสัญญาทำสัญญาใหม่กับบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือเงื่อนไขนี้
 • (4) ต้องทำสัญญาประกันทั่วไปสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มเติม

13.การยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวและการคืนเงิน

 • (1) กรณียกเลิกก่อนออกเดินทาง
  • [1] ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาโดยชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่กำหนดต่อไปนี้ ทั้งนี้ วันยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวที่ระบุในตารางด้านล่างนี้ ใช้เวลาที่บริษัทฯได้รับคำร้องขอยกเลิกภายในวันและเวลาทำการ และตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรฐานการคำนวณ
 • วันยกเลิกสัญญาท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  (นับย้อนหลังโดยนับวันก่อนวันออกเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง) การท่องเที่ยวแบบค้างคืน การท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ
  [1] ยกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 21 วันขึ้นไป ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  [2] ยกเลิกก่อนวันออกเดินทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 วัน (ยกเว้นข้อ [3] - [7]) 20% ของค่าบริการท่องเที่ยว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  [3] ยกเลิกก่อนวันออกเดินทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 วัน (ยกเว้นข้อ [4] - [7]) 20% ของค่าบริการท่องเที่ยว 20% ของค่าบริการท่องเที่ยว
  [4] ยกเลิกก่อนวันออกเดินทางน้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 วัน (ยกเว้นข้อ [5] - [7]) 30% ของค่าบริการท่องเที่ยว 30% ของค่าบริการท่องเที่ยว
  [5] ยกเลิกในวันก่อนวันออกเดินทาง 40% ของค่าบริการท่องเที่ยว 40% ของค่าบริการท่องเที่ยว
  [6] ยกเลิกในวันออกเดินทาง 50% of the tour fee 50% of the tour fee
  [7] ไม่เข้าร่วมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหรือการยกเลิกหลังออกเดินทาง 100% ของค่าบริการท่องเที่ยว 100% ของค่าบริการท่องเที่ยว
  หมายเหตุ:

  หลังออกเดินทางหมายถึง ตั้งแต่ ขณะที่เริ่มรับบริการเป็นต้นไป ตามที่ระบุในระเบียบว่าด้วยการชดเชยในกรณีพิเศษ

  ตัวอย่างของ หลังออกเดินทาง

  * เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ในกรณีที่มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนทำการรับลงทะเบียน

  * เมื่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้ที่มีตั๋วเครื่องบินได้ผ่านการตรวจสัมภาระ ฯลฯ ภายในพื้นที่ที่เข้าได้เฉพาะผู้โดยสารแล้ว ในกรณีที่บริษัทฯไม่ได้รับลงทะเบียน

  * สำหรับสัญญาท่องเที่ยวโดยการเช่าเรือเหมาลำ จะขึ้นต่อระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่มอบให้เพิ่มเติม (รวมถึงกรณีที่ระบุไว้ในแผ่นพับฯ)

  • [2] ในกรณีต่อไปนี้ ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาท่องเที่ยว โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกก่อนออกเดินทาง และจะได้รับคืนเงินค่าบริการท่องเที่ยว (หรือค่าสมัคร) ที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 13 (1) [1]
  • (a) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญา เฉพาะการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีความสำคัญตามที่ระบุในช่องซ้ายของตารางแนบของข้อ 23 หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นใด
  • (b) เมื่อมีการปรับค่าบริการท่องเที่ยวขึ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 11 (1)
  • (c) เมื่อมีปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จลาจล คำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการของระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ หรือมีเหตุผลอื่นใด ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย หรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สามารถทำได้
  • (d) เมื่อบริษัทฯไม่จัดส่งตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายให้ลูกค้าภายในวันที่กำหนดไว้ในข้อ 4
  • (e) เมื่อไม่สามารถจัดการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกำหนดการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในแผ่นพับฯ ได้ โดยมีสาเหตุที่ควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • [3] เมื่อสัญญาท่องเที่ยวถูกยกเลิกตาม (1) [1] ของข้อนี้ บริษัทฯจะคืนเงินค่าบริการท่องเที่ยวที่ได้รับมาแล้ว หลังหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่กำหนดไว้
  • [4] หากลูกค้าเลือกที่จะไม่รับบริการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งหรือออกจากโปรแกรมกลางคัน จะถือเป็นการสละสิทธิ์ของลูกค้าเอง และจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  • [5] การเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวหรือวันออกเดินทางหลังสัญญาท่องเที่ยวมีผลบังคับใช้ก็เข้าข่ายกรณีที่ทำให้เกิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกข้างต้นเช่นกัน
 • (2) กรณียกเลิกหลังออกเดินทาง
  • [1] หากลูกค้าไม่รับบริการส่วนหนึ่งหรือออกจากโปรแกรมกลางคัน ด้วยเหตุผลส่วนตัวของลูกค้าเอง จะถือเป็นการสละสิทธิ์ของลูกค้าเอง และจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  • [2] ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาในส่วนที่ไม่สามารถรับบริการท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากไม่สามารถรับบริการท่องเที่ยวตามที่ระบุในแผ่นพับฯได้โดยมีสาเหตุที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หรือเมื่อมีการแจ้งเรื่องดังกล่าวจากบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯจะชำระเงินตามส่วนที่ไม่สามารถรับบริการคืนให้ แต่หากกรณีดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุที่ควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้หลังหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าปรับกรณีผิดสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ได้ชำระไปแล้วหรือควรชำระหลังจากนั้น

14.การยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวโดยบริษัทฯ

 • (1) กรณียกเลิกก่อนออกเดินทาง
  • [1] บริษัทฯอาจยกเลิกสัญญาท่องเที่ยว หากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการท่องเที่ยวภายในวันที่กำหนดในข้อ 5 ในกรณีนี้ ลูกค้าต้องชำระค่าปรับกรณีผิดสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่กำหนดในข้อ 13 (1) [1]
  • [2] บริษัทฯอาจยกเลิกสัญญาท่องเที่ยว ในกรณีที่ระบุใน a) - h) ต่อไปนี้
   • (a) เมื่อพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการสมัครที่บริษัทฯได้แจ้งไว้ เช่น เพศ อายุ สิทธิ์ ความสามารถ ฯลฯ
   • (b) เมื่อพบว่ามีเหตุผลใด ๆ รวมถึงเหตุผลที่ระบุในข้อ 3 (4) เช่น ป่วย ไม่มีผู้ดูแลตามที่จำเป็น ฯลฯ ที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถทนต่อการเดินทางได้
   • (c) เมื่อพบว่าลูกค้าอาจสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกค้าท่านอื่น หรืออาจขัดขวางความราบรื่นในการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ
   • (d) เมื่อลูกค้าเรียกร้องในสิ่งที่เกินขอบเขตของความเหมาะสมเกี่ยวกับเนื้อหาสัญญา
   • (e) เมื่อพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 3 (9) (9.1) – (9.3)
   • (f) เมื่อจำนวนลูกค้ามีไม่ถึงจำนวนน้อยสุดที่จะจัดบริการท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในแผ่นพับฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯจะแจ้งการยกเลิกการท่องเที่ยวภายใน 13 วันก่อนวันออกเดินทาง (ภายใน 3 วันสำหรับการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ)
   • (g) เมื่อเงื่อนไขการดำเนินการท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ เช่น มีปริมาณหิมะไม่เพียงพอต่อการท่องเที่ยวที่มีการเล่นสกีเป็นวัตถุประสงค์ ฯลฯ หรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นเช่นนั้น
   • (h) เมื่อมีปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จลาจล คำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการของระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยตามกำหนดการที่ระบุในแผ่นพับฯ หรือมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่สามารถทำได้
  • [3] เมื่อมีการยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวตาม (1) [2] ของข้อนี้ บริษัทฯจะชำระเงินค่าบริการท่องเที่ยวที่ได้รับมาแล้วคืนทั้งหมด
 • (2) กรณียกเลิกหลังออกเดินทาง
  • [1] ในกรณีต่อไปนี้ บริษัทฯจะอธิบายเหตุผลต่อลูกค้า และอาจยกเลิกสัญญาบางส่วนหลังออกเดินทางแล้ว
   • (a) เมื่อพบว่ามีเหตุผลใด ๆ รวมถึงเหตุผลที่ระบุในข้อ 3 (4) เช่น ป่วย ไม่มีผู้ดูแลตามที่จำเป็น ฯลฯ ที่ทำให้ลูกค้าไม่สามารถทนต่อการเดินทางต่อไปได้
   • (b) เมื่อลูกค้าขัดขวางการท่องเที่ยวอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างราบรื่นและปลอดภัยของมัคคุเทศก์ ฯลฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎการดำเนินการเป็นหมู่คณะ เช่น การใช้กำลัง ข่มขู่ ฯลฯ ต่อลูกค้าท่านอื่นหรือมัคคุเทศก์ ฯลฯ
   • (c) เมื่อพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในข้อ 3 (9) (9.1) – (9.3)
   • (d) เมื่อไม่สามารถดำเนินการท่องเที่ยวต่อได้เนื่องจากปัญหาทางภัยธรรมชาติ สงคราม จลาจล คำสั่งจากทางการ การยกเลิกการให้บริการของระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ หรือมีเหตุผลอื่นใดที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้
  • [2] ผลของการยกเลิกและการคืนเงิน
  • กรณีที่บริษัทฯจะยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวตามที่ระบุใน (2) [1] ของข้อนี้ จะเป็นการยกเลิกพันธะผูกพันระหว่างบริษัทฯและลูกค้าในอนาคตเท่านั้น ในกรณีนี้ จะถือว่าบริการท่องเที่ยวที่ลูกค้าได้รับไปแล้วเป็นการตอบแทนที่เหมาะสมตามภาระหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯจะชำระเงินตามส่วนที่ลูกค้ายังไม่ได้รับบริการท่องเที่ยวคืนให้ หลังหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯได้ชำระต่อผู้ให้บริการท่องเที่ยวแล้ว หรือค่าธรรมเนียมการยกเลิก ค่าปรับกรณีผิดสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ควรชำระหลังจากนั้น
  • [3] กรณีที่บริษัทฯยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวตาม (2) [1] a) หรือ d) ของข้อนี้ บริษัทฯจะจัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับให้ลูกค้าใช้เดินทางกลับไปยังสถานที่ออกเดินทางได้ ตามการร้องขอของลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

15.การคืนเงินค่าบริการท่องเที่ยว

 • (1) กรณีที่บริษัทฯปรับลดค่าบริการท่องเที่ยวตามที่กำหนดในข้อ 11 (1), (2) หรือ (4) หรือยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวตามที่กำหนดใน ข้อ 13 หรือข้อ 14 ซึ่งทำให้เกิดจำนวนเงินที่ต้องชำระคืนแก่ลูกค้า บริษัทฯจะชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวันถัดจากวันที่ยกเลิกสัญญา สำหรับการยกเลิกก่อนออกเดินทาง และจะชำระคืนภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันสิ้นสุดการท่องเที่ยวตามที่ระบุในหนังสือสัญญา สำหรับการปรับลดค่าบริการท่องเที่ยวหรือยกเลิกหลังออกเดินทางแล้ว

16.การจัดการรายละเอียดการท่องเที่ยว

 • บริษัทฯจะปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุต่อไปนี้ เพื่อพยายามรักษาความปลอดภัยของลูกค้าและการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างราบรื่น
 • ยกเว้นกรณีที่บริษัทฯทำสัญญาพิเศษขึ้นเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามที่ระบุนี้
 • (1) เมื่อพบว่าลูกค้าอาจไม่สามารถรับบริการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยว บริษัทฯจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับบริการอย่างแน่นอนตามที่ระบุไว้ในสัญญาท่องเที่ยว
 • (2) แม้จะดำเนินการตามที่ระบุใน (1) ของข้อนี้แล้วก็ตาม หากมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญา บริษัทฯจะจัดหาบริการทดแทน ในกรณีนี้ บริษัทฯจะพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญาให้น้อยที่สุด เช่น หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการท่องเที่ยว จะพยายามให้กำหนดการใหม่มีเนื้อหาเทียบเท่ากำหนดการเดิม อีกทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบริการท่องเที่ยว จะพยายามให้บริการท่องเที่ยวใหม่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับบริการท่องเที่ยวเดิม ฯลฯ
 • (3) บริษัทฯจะดำเนินการที่จำเป็นเมื่อพบว่าลูกค้าป่วย ได้รับบาดเจ็บ ฯลฯ ระหว่างท่องเที่ยว ในกรณีนี้ หากไม่ได้มีสาเหตุที่ควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำเนินการดังกล่าว และลูกค้าต้องชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยวิธีที่บริษัทฯกำหนด ภายในวันที่บริษัทฯกำหนด

17.คำแนะนำของบริษัทฯ

 • ลูกค้าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทฯ ตั้งแต่ออกเดินทางจนสิ้นสุดการท่องเที่ยว เพื่อการดำเนินการท่องเที่ยวอย่างราบรื่นและปลอดภัย ในการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

18.มัคคุเทศก์ ฯลฯ

 • (1) แผ่นพับฯจะระบุว่ามีมัคคุเทศก์ติดตามไปด้วยหรือไม่
 • (2) มัคคุเทศก์ในโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีมัคคุเทศก์ติดตามไปด้วย และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในโปรแกรมท่องเที่ยวที่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นติดตามไปด้วย มีหน้าที่ดำเนินการท่องเที่ยวให้มีความราบรื่นและปลอดภัย รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าจำเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน
 • (3) ตามกฎแล้วให้การปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์เป็นตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 20:00 น.
 • (4) กรณีที่เป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไม่มีมัคคุเทศก์ติดตามไปด้วย บริษัทฯจะมอบคูปองหรือตั๋วที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยว โดยลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
 • (5) ในพื้นที่ที่ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นติดตามไปด้วย และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบริการท่องเที่ยวด้วยสาเหตุทางสภาพอากาศ ฯลฯ ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดหาบริการทดแทนและดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
 • (6) ในโปรแกรมท่องเที่ยวบางส่วน อาจมีเจ้าหน้าที่ประจำรถบัสที่มีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบหลักของการจัดการรายละเอียดการท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์) เดินทางไปด้วยในฐานะเจ้าหน้าที่ประจำรถบัสและมัคคุเทศก์ในเวลาเดียวกัน

19.ความรับผิดชอบของบริษัทฯและการยกเว้น

 • (1) หลังจากที่สัญญามีผลบังคับใช้ หากบริษัทฯหรือผู้ที่บริษัทฯมอบหมายให้จัดหาแทน (ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้จัดหาแทน) กระทำการโดยประมาทหรือเจตนา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า บริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้กับลูกค้า
 • (2) ข้อกำหนดใน (1) ของข้อนี้ จะมีผลต่อเมื่อมีการแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดความเสียหายเท่านั้น
 • (3) กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายด้วยสาเหตุในลักษณะตามที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตามที่ระบุใน (1) ของข้อนี้ ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำโดยประมาทหรือเจตนาของบริษัทฯหรือผู้จัดหาแทน
  • (a) ภัยธรรมชาติ สงคราม จลาจล หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือยกเลิกการท่องเที่ยวเนื่องจากสิ่งเหล่านี้
  • (b) การยกเลิกการให้บริการของระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือยกเลิกการท่องเที่ยวเนื่องจากสิ่งเหล่านี้
  • (c) มีคำสั่งจากทางการ เกิดโรคระบาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือยกเลิกการท่องเที่ยวเนื่องจากสิ่งเหล่านี้
  • (d) อุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยวตามอัธยาศัย/
  • (e) อาหารเป็นพิษ
  • (f) โจรกรรมหรือลักขโมย
  • (g) การล่าช้า หยุดบริการ เปลี่ยนแปลงตารางเวลา เปลี่ยนแปลงเส้นทางของระบบขนส่ง ฯลฯ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการอยู่สถานที่ปลายทางลดน้อยลงเนื่องจากสิ่งเหล่านี้
  • (H). ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรืออัคคีภัยในระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ
 • (4) บริษัทฯจะชดเชยความเสียหายที่มีต่อสัมภาระตามที่ระบุใน (1) ของข้อนี้ เมื่อมีการแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น โดยบริษัทฯจะชดใช้ค่าเสียหายสูงสุด 150,000 เยนต่อคน ไม่ว่าค่าความเสียหายนั้นจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม (ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทอันรุนแรงหรือเจตนาของบริษัทฯ)

20.การชดเชยในกรณีพิเศษ

 • (1) บริษัทฯจะชำระเงินชดเชยในกรณีพิเศษตามรายละเอียดต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯตามที่ระบุในข้อก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม หากลูกค้าได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากภายนอกอย่างกะทันหันโดยบังเอิญระหว่างร่วมการท่องเที่ยวนี้ ตามที่ระบุใน ระเบียบว่าด้วยการชดเชยในกรณีพิเศษของข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยว บริษัทฯจะชำระเงินเป็นจำนวนที่สูงที่สุดจาก เงินชดเชยการเสียชีวิต/เงินชดเชยกรณีได้รับความพิการจำนวน 15,000,000 เยน (จำนวนเงินสูงสุด) เงินชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เยนตามจำนวนวัน หรือเงินชดเชยกรณีต้องเดินทางไปรักษาตัวในโรงพยาบาล เยนตามจำนวนวัน (ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป) สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินจะมีเงินชดเชยความเสียหาย (สูงสุด 150,000 เยน แต่เงินชดเชยสูงสุดต่อ 1 ชิ้นหรือ 1 คู่ เป็น 100,000 เยน) ทั้งนี้ กรณีที่ระบุในตารางกำหนดการว่าเป็นวันที่ไม่มีการบริการท่องเที่ยวโดยบริษัทฯ และระบุว่าจะไม่ชำระเงินชดเชยต่อความเสียหายที่เกิดต่อลูกค้าในวันดังกล่าว จะไม่ถือเป็น ระหว่างร่วมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ ไม่มีการชดเชยต่อ เงินสด บัตรเครดิต สิ่งของมีค่า สิ่งที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหาร ฯลฯ ฟิล์มที่ใช้แล้ว ข้อมูลที่บันทึกในหน่วยความจำ ฯลฯ

  * ไม่มีการชดเชยต่อค่ารักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการป่วย ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่อผู้ช่วยเหลือ ฯลฯ
 • (2) กรณีที่ความเสียหายที่ได้รับเกิดจากความประมาทของลูกค้า การกระทำผิดกฎหมาย การรับบริการที่ผิดกฎหมาย เมาแล้วขับ ป่วย ตั้งครรภ์ คลอดบุตร คลอดก่อนกำหนด แท้ง ฯลฯ กรณีที่ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รวมอยู่ในบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวม เช่น การปีนเขา (ที่ใช้อุปกรณ์ปีนเขาจำพวก ขวานน้ำแข็ง รองเท้าตะปู เชือก ค้อน เป็นต้น) การเล่นเลื่อนหิมะ รถเลื่อนหิมะ สกายไดว์วิ่ง แฮงไกลเดอร์ เครื่องบินขนาดเล็ก (มอเตอร์แฮงไกลเดอร์ เครื่องไมโครคราฟท์ เครื่องบินอัลตร้าไลท์) เครื่องออโต้ไจโร และกิจกรรมอื่นที่จัดว่าอันตรายในลักษณะเดียวกันนี้ รวมถึงภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือสึนามิ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากสิ่งเหล่านี้หรือเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการสับสนในกระบวนการ บริษัทฯจะไม่ชำระเงินชดเชยที่ระบุใน (1) ของข้อนี้ ยกเว้นกรณีที่กิจกรรมนั้นรวมอยู่ในกำหนดการท่องเที่ยว
 • (3) ในกรณีที่บริษัทฯต้องรับผิดชอบทั้งหน้าที่ในการชำระเงินชดเชยตาม (1) ของข้อนี้ และหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายในข้อก่อนหน้านี้ เมื่อบริษัทฯได้ปฏิบัติตามหน้าที่อันใดอันหนึ่งแล้ว จะถือเป็นการรับผิดชอบทั้งหน้าที่ในการชำระเงินชดเชยและหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อความเสียหาย ภายใต้ขอบเขตจำนวนเงินนั้น

21.ความรับผิดชอบของลูกค้า

 • (1) บริษัทฯจะเรียกค่าเสียหายจากลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสร้างความเสียหายต่อบริษัทฯ โดยประมาทหรือเจตนา กระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวมของบริษัทฯ
 • (2) ลูกค้าต้องเข้าใจข้อมูลที่บริษัทฯมอบให้ และพยายามทำความเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่ของผู้เดินทางที่ระบุในแผ่นพับฯ รวมถึงเนื้อหาอื่นในสัญญาท่องเที่ยว
 • (3) ลูกค้าต้องแจ้งให้มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น บริษัทจัดหาในท้องถิ่น หน่วยงานบริการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทราบโดยเร็ว หากพบว่าบริการท่องเที่ยวแตกต่างจากเนื้อหาที่ระบุในแผ่นพับฯหลังออกเดินทางแล้ว

22.โปรแกรมทัวร์เสริม

 • (1) บริษัทฯมีการท่องเที่ยวย่อยที่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างการท่องเที่ยวของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า ทัวร์เสริม) โดยการชดเชยในกรณีพิเศษตามข้อ 20 ของทัวร์เสริมที่บริษัทฯจัดและดำเนินการจะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาท่องเที่ยวหลัก
 • (2) กรณีที่ทัวร์เสริมนั้นจัดและดำเนินการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากบริษัทฯ จะเป็นไปตามข้อ 20 เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการชดเชยในกรณีพิเศษ แต่บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ นอกเหนือจากนั้น

23.การรับประกันรายละเอียดการท่องเที่ยว

 • (1) ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเนื้อหาสัญญาที่ระบุในช่องซ้ายของตารางด้านล่างนี้ ยกเว้นกรณีของ ต่อไปนี้ บริษัทฯจะชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงินตามอัตราส่วนที่ระบุในช่องขวาของตารางด้านล่างนี้ต่อค่าบริการท่องเที่ยว โดยจะชำระภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันสิ้นสุดการท่องเที่ยว ยกเว้นกรณีที่พบว่าเกิดจากความรับผิดชอบของบริษัทฯตามที่กำหนดในข้อ 19 (1) บริษัทฯจะชำระเงินชดเชยความเสียหายให้ทั้งหมดหรือบางส่วน แทนเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลง
  • [1] บริษัทฯจะไม่ชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลง ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุต่อไปนี้ ยกเว้นกรณีที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีปริมาณที่นั่งว่างหรือห้องว่างไม่เพียงพอ (โอเวอร์บุ๊คกิ้ง) ในการให้บริการท่องเที่ยวปกติทั้งระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ จะชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงให้
  • (a) สภาพอากาศหรือภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อกำหนดการท่องเที่ยว
  • (b) สงคราม
  • (c) จลาจล
  • (d) คำสั่งจากทางการ
  • (e) การยกเลิกการให้บริการของระบบขนส่ง ที่พัก ฯลฯ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน ไม่สามารถเดินทางได้ การหยุดให้บริการ ฯลฯ
  • (f) การให้บริการขนส่งที่ไม่เป็นไปตามแผนการเดินทางเดิม เช่น การล่าช้า หยุดบริการ เปลี่ยนแปลงตารางเวลา ฯลฯ
  • (g) มาตรการที่จำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยของชีวิตและร่างกายของผู้เดินทาง
  • [2] บริษัทฯจะไม่ชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลง ในการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ถูกยกเลิกสัญญาท่องเที่ยวตามที่กำหนดในข้อ 13 และข้อ 14
  • [3] บริษัทฯจะไม่ชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงลำดับการรับบริการท่องเที่ยวจากที่ระบุในแผ่นพับรับสมัคร แต่สามารถรับบริการท่องเที่ยวที่ระบุไว้ครบถ้วนในระหว่างการท่องเที่ยว
 • (2) ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดใน (1) ของข้อนี้หรือไม่ก็ตาม บริษัทฯจะชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่ 15% ของค่าบริการท่องเที่ยวต่อสัญญาท่องเที่ยวหนึ่งฉบับเท่านั้น และจะไม่ชำระเงินชดเชยดังกล่าว หากเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงที่ต้องชำระต่อสัญญาท่องเที่ยวหนึ่งฉบับมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 เยน
 • Changes requiring payment of compensation for change อัตราส่วนต่อ 1 รายการ (%)
  กรณีแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในวันก่อนวันออกเดินทาง กรณีแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันออกเดินทางหรือหลังจากนั้น
  [1] การเปลี่ยนแปลงวันออกเดินทางหรือวันสิ้นสุดการท่องเที่ยวที่ระบุในแผ่นพับฯ 1.5% 3.0%
  [2] การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่องเที่ยว (รวมถึงร้านอาหาร) และสถานที่เป้าหมายของการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่ระบุในแผ่นพับฯ 1.0% 2.0%
  [3] การเปลี่ยนแปลงระดับชั้นหรืออุปกรณ์ของระบบขนส่งเป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าที่ระบุในแผ่นพับฯ (เฉพาะกรณีที่ยอดรวมค่าใช้จ่ายของระดับชั้นหรืออุปกรณ์หลังเปลี่ยนแปลงมีจำนวนต่ำกว่ายอดรวมค่าใช้จ่ายของระดับชั้นหรืออุปกรณ์ที่ระบุในแผ่นพับฯ) 1.0% 2.0%
  [4] การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชื่อบริษัทระบบขนส่งที่ระบุในแผ่นพับฯ 1.0% 2.0%
  [5] การเปลี่ยนแปลงเป็นเที่ยวบินที่ใช้สนามบินไม่ตรงกับสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่จะใช้ออกเดินทางหรือสนามบินในประเทศญี่ปุ่นที่จะเดินทางกลับมาถึงตามที่ระบุในแผ่นพับฯ 1.0% 2.0%
  [6] การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแบบบินตรงในการเดินทางระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นที่ระบุในแผ่นพับฯเป็นแบบแวะพักเครื่อง (ทรานซิส) หรือแบบเปลี่ยนเครื่อง (ทรานสเฟอร์) (เฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศ) 1.0% 2.0%
  [7] การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือชื่อของที่พักที่ระบุในแผ่นพับฯ 1.0% 2.0%
  [8] การเปลี่ยนแปลงประเภทห้อง อุปกรณ์ วิวทิวทัศน์ หรือเงื่อนไขห้องพักอื่น ๆ ของที่พักที่ระบุในแผ่นพับฯ 1.0% 2.0%
  [9] การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุในหัวข้อทัวร์ของแผ่นพับฯ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตามข้อ [1] - [8] ข้างต้น 2.5% 5.0%
  หมายเหตุ 1: กรณีที่ออกตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายให้แล้ว ตารางนี้จะมีผลบังคับใช้โดยให้ ตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายมีผลแทนที่เนื้อหาที่ระบุใน แผ่นพับฯในกรณีนี้ หากเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างเนื้อหาที่ระบุในแผ่นพับฯกับเนื้อหาที่ระบุในตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้าย หรือระหว่างเนื้อหาที่ระบุในตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายกับเนื้อหาบริการท่องเที่ยวที่ให้บริการจริง จะนับแต่ละการเปลี่ยนแปลงเป็น 1 รายการ
  หมายเหตุ 2: กรณีที่ใช้บริการพักแรมภายในระบบขนส่งที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม [3] หรือ [4] จะนับ 1 คืนเป็น 1 รายการ
  หมายเหตุ 3: ไม่นับรวมกรณีที่เปลี่ยนชื่อบริษัทระบบขนส่งที่ระบุใน [4] ทำให้ต้องเปลี่ยนระดับชั้นหรืออุปกรณ์เป็นสิ่งที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
  หมายเหตุ 4: กรณีที่การเปลี่ยนแปลงที่ระบุใน [4] [7] หรือ [8] เกิดขึ้นหลายครั้งในการโดยสาร 1 เที่ยวหรือในการเข้าพัก 1 คืน จะนับ 1 เที่ยวหรือ 1 คืนเป็น 1 รายการ
  หมายเหตุ 5: สำหรับการเปลี่ยนแปลงใน [9] จะไม่ใช้อัตราของข้อ แต่มาใช้อัตราของ [9] เลย
 •  (3) บริษัทฯอาจนำเสนอสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่า แทนการชำระค่าชดเชยการเปลี่ยนแปลงด้วยเงิน หากได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 •  (4) กรณีที่บริษัทฯชำระเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงตามที่กำหนดใน (1) ของข้อนี้แล้ว และพบว่ามีความรับผิดชอบตามที่กำหนดในข้อ 19 (1) ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ลูกค้าต้องคืนเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทฯจะชำระเงินให้แก่ลูกค้าโดยคำนวณจากเงินชดเชยความเสียหายที่บริษัทฯควรชำระตามที่กำหนดในข้อเดียวกันนั้น หักลบด้วยเงินชดเชยการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เดินทางควรคืนแก่บริษัทฯ

24.มาตรฐานเงื่อนไขการท่องเที่ยวและค่าบริการท่องเที่ยว

 • ให้วันที่ระบุในแผ่นพับฯที่มอบให้เป็นวันที่ใช้เป็นมาตรฐานในเงื่อนไขการท่องเที่ยวและค่าบริการท่องเที่ยว

25.เกี่ยวกับการแจ้งอุบัติเหตุ ฯลฯ

 • หากเกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ ในระหว่างท่องเที่ยว กรุณาแจ้งไปยังหมายเลขติดต่อตามที่ระบุไว้ในตารางกำหนดการท่องเที่ยวสุดท้ายโดยทันที
  (กรณีที่ไม่สามารถแจ้งได้ กรุณาแจ้งทันทีที่สามารถทำได้)

26.เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 • สามารถดูนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ทางนี้

27.อื่น ๆ

 • (1) ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าร้องขอให้มัคคุเทศก์ช่วยนำเที่ยวหรือซื้อของให้เป็นการส่วนตัว ค่าใช้จ่ายเมื่อลูกค้าบาดเจ็บ ป่วย ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการค้นหาเมื่อทำสัมภาระสูญหายหรือลืมสิ่งของใด ๆ อันเนื่องมาจากความประมาทของลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมแยกจากคณะ
 • (2) บริษัทฯอาจแนะนำร้านจำหน่ายของที่ระลึกตามความประสงค์ของลูกค้า แต่ในการซื้อของนั้นเป็นความรับผิดชอบของตัวลูกค้าเอง
 • (3) บริษัทฯจะไม่ดำเนินการท่องเที่ยวซ้ำอีกครั้งไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
 • (4) ลูกค้าอาจสามารถใช้บริการสะสมไมล์ (ไมล์เลจ) ของสายการบินได้ในการใช้บริการท่องเที่ยวแบบเหมารวมของบริษัทฯ แต่ลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อสอบถามหรือลงทะเบียนกับบริษัทสายการบินด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตามที่ระบุในข้อ 19 (1) และข้อ 23 (1) หากเกิดการเปลี่ยนแปลงบริษัทสายการบินจนทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
 • (5) สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเงื่อนไขนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยวของบริษัทฯ (หมวดสัญญาการบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวม) สำหรับผู้ที่ต้องการข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยวของบริษัทฯ กรุณาติดต่อขอรับจากบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขกิจการท่องเที่ยวของบริษัทฯในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ด้วย

จัดทำเมื่อ 1 กรกฎาคม 2014